Privacybeleid

DECOKAY hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DECOKAY houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

            -   Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
            -   Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
            -   Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
            -   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
            -   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
            -   Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren
​​​​​​

Als DECOKAY zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover of contact met ons wilt hebben, dan kan dit via de contactgegevens onderaan deze website.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door DEOCKAY verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

            -   administratieve doeleinden;
            -   communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
            -   het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
            -   Uitnodigen voor het maken van een afspraak in de winkel of aan huis (afspraak voor inmeten, afspraak voor advies geven, afspraak voor montage, afspraak voor service te verlenen)
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:​

            -   de overeengekomen opdracht.
  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DECOKAY de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

            -   voornaam;
            -   tussenvoegsel;
            -   achternaam;
            -   adres;
            -   postcode en woonplaats;
            -   (zakelijk) telefoonnummer;
            -   (zakelijk) emailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door DECOKAY opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
            -   gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door DECOKAY verwerkt voor de volgende doelstelling(en):

            -   het informeren van de persoon via nieuwsuitingen.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

            -   het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DECOKAY de volgende persoonsgegevens van je vragen:

            -   voornaam;
            -   tussenvoegsel;
            -   achternaam;
            -   emailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door DECOKAY opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
            -   gedurende de periode dat je aangemeld bent.
 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

          -   het verzorgen van de internetomgeving en automatisering;
          -   het verwerken van bestelde producten en materialen;
          -   het verzorgen van de (financiële) administratie;
          -   het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
DECOKAY bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

        -   alle personen die namens DECOKAY van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
        -   we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
        -   we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
        -   wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
        -   we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
        -   onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
​​​​​​

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan deze website.

Cookies met toestemming

Er zijn ook Cookies die wel degelijk met toestemming van de bezoeker geplaatst dienen te worden:

Tracking Cookies (actief op onze site)
Hiervoor is altijd toestemming vereist. De bezoeker wordt gevolgd tijdens het bezoek aan de website en eventueel ook daarna. Dit is privacy gevoelige informatie.
Websites moeten altijd toestemming vragen om Cookies te plaatsen die inbreuk maken op de privacy. Vaak gaat het dan om ‘tracking’ Cookies. Deze Cookies houden zoals gezegd individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties (retargetting) mogelijk te maken.

Websites kunnen bij de plaatsing van Cookies ook persoonsgegevens verwerken. Jouw bank doet dat bijvoorbeeld. Bij deze Cookies is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Toestemmingsvrije Cookies
Voor Cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak Cookies die een website beter laten werken. Voorbeelden hiervan zijn:

Analytische Cookies
Websites gebruiken analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele Cookies
Functionele Cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Onze online omgeving (website) is permanent op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De online omgevingen (websites) maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is jouw toestemming nodig.
Wij gaan zorgvuldig met de verkregen gegevens om en zorgen ervoor dat de verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de online omgevingen waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media.
Bij je bezoek aan onze online omgevingen vragen wij je om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies en cookies ten behoeve van een juiste werking van de online omgeving. Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen.

Ook voor zogenoemde Cookies van derden moet je toestemming geven.

Cookies van derden (niet actief op onze site)
Sommige websites staan toe dat andere websites ook Cookies kunnen plaatsen op de computer van de gebruiker. Dat soort Cookies noemen we Cookies van derden (3rd party Cookies).

Hoe gaat dit in zijn werk? Een website geeft een adverteerder (derde partij) toestemming een Cookie te plaatsen. Die adverteerder weet dan dat je de eerdergenoemde website hebt bezocht. Het voordeel voor de adverteerder ontstaat als de bezoeker op een andere website komt die ook toestemming heeft gegeven aan dezelfde adverteerder om Cookies te plaatsen. De adverteerder kan de Cookie van de eerste website dan uitlezen, en op die manier weet de adverteerder dat jij beide websites hebt bezocht. Op die manier heeft hij meer informatie dan de betreffende websites los van elkaar. Cookies die het ‘volgen’ van mensen mogelijk maken, noemen we tracking Cookies.

Deel dit artikel

Wil je geen aanbiedingen meer missen?

Schrijf je dan nu in en ontvang de laatste aanbiedingen in je mailbox

Inschrijven

join Decokay

Openingstijden

Jouw Decokay